نظر سنجی

1 - نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان بخش امور مشتریان راچگونه ارزیابی می کنید؟
2 - سرعت ارائه خدمات این مرکز خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
3 - نظم و ترتیب و اصول آراستگی محیط کاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
4 - سهولت در دسترسی شما به شرکت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
5 - کیفیت ارائه راهنمای های فنی و نحوه اطلاع رسانی قابلیت های دستگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
6 - از دقت در ثبت ایراد های دستگاه ها در مقایسه با هزینه تعمیرات در شرکت های مشابه تا چه میزان تناسب دارد
7 - از کیفیت خدمات و تعمیرات انجام شده به چه میزان رضایت دارید؟
8 - هزینه ناشی از تعمیرات دستگاه ها در مقایسه با هزینه تعمیرات در شرکت های مشابه تا چه میزان تناسب دارد؟
9 - تا چه حد تمایل به معرفی و توصیه شرکت به سایر افراد جهت همکاری دارید؟
10 - در مجموع از نحوه ورود تا دریافت خدمات میزان رضایتمندی خود را از شرکت ما چگونه ارزیابی می کنید؟
11 - کیفیت تجهیزات استفاده شده چگونه می باشد؟
12 - میزان رضایت کلی از خدمات دریافتی چگونه می باشد؟